Нареди на тест

Impressum

Impressum

Порталот www.harmony.mk е во сопственост на Био Сејв Селс, кој го застапува Harmony пренаталниот тест во Македонија.

Адреса:
Био Сејв Селс ДОО
Митрополит Теодосиј Гологанов 54/1-1, 1000 Скопје, Македонија
Tel.: 011/ 761-72-06

Harmony™, and Harmony Prenatal Test™ are registered trademarks of Roche Diagnostics.
©2013 Roche Diagnostics. All rights reserved.

For more information, please visit: http://www.cenata.de/en/